GODKJENNINGER

- Kvalifisert for installasjon av elektriske installasjoner
- Kvalifisert for installasjon av alarmanlegg
- Kvalifisert for installasjon av brannalarm / nødlys anlegg
- Kvalifisert for installasjon av data/teleanlegg


CE-MERKET

 Hensikten med CE-merket er å vise at utstyret oppfyller kravene i ett eller flere direktiver og at utstyret dermed kan omsettes fritt innenfor EØS-området. Bruk av CE-merket er knyttet til omsetting og markedsføring av utstyr.

Generelt kan utstyret markedsføres dersom alle følgende krav er oppfylt:

Utstyret oppfyller sikkerhetskravene i direktivet, det vil si som en hovedregel er utført i samsvar med harmoniserte normer som er fastsatt i henhold til de bestemmelsene som gjelder for hvert direktiv.

Sikkerhetskravene er dokumentert gjennom den tekniske dokumentasjon, inkludert eventuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle prosedyrene som er beskrevet i hvert direktiv og bekreftet ved en samsvarserklæring.

CE-merket er påført utstyret som en bekreftelse på at hvert enkelt eksemplar oppfyller aller relevante sikkerhetskrav.

En installasjon/anlegg som sådan omfattes ikke av direktiver, og skal derfor ikke være utstyrt med CE-merket. Det forutsettes imidlertid at det utstyret og materiell som inngår i en installasjon/anlegg er utført og er CE-merket i henhold til de bestemmelsene som gjelder.

En elektrisk lavspenningstavle vil i noen tilfelle kunne betraktes som utstyr og skal da være CE-merket, i andre tilfelle anses som en del av installasjonen.

Som kvalifisert av installasjon av data/teleanlegg og elektrisk anlegg er vi godt egnet til å bistå med kontorinstallasjoner.
Vi kan være behjelpelige for installasjon av systemer for alarm, brann og nødlys.
Vi er vi godkjent for å installere smarte styringsskap, sikringsskap og automasjonsanlegg.